Missie van onze club?

Plezier maken boven en onder water !.

Voor de academici toch nog artikel 3 uit de statuten...

De vereniging heeft tot doel de sport in het algemeen, en bijzonderlijk de watersport, in al zijn takken te bevorderen.

De vereniging kan, meer algemeen, alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan, ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

In het kader van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. De vereniging mag nooit een politiek of handelskarakter aannemen of aan enige politieke handeling deelnemen.

De vereniging bestaat uit verschillende afdelingen, die elk op zich een tak van de watersport bevordert, of de vereniging promoot.