jeugdduiken:

Alle jongeren vanaf de leeftijd van 8 jaar tot 13 jaar zijn welkom, in het jaar waarin de tiener 14 jaar wordt is aansluiting bij de Young Divers niet mee mogelijk. Hij of zij dient dan aan te sluiten bij de afdeling Duikers. Echter, indien de tiener al lid is van de afdeling Young Divers kan hij of zij bij de afdeling Young Divers blijven tot en met het jaar waarin de jeugdduiker 18 jaar wordt.

Nieuwe leden kunnen gratis 3 initiatielessen te volgen voor ze definitief beslissen toe te treden tot Young Divers. Na de 3de initiatie krijgen de ouders of voogd een uitnodiging om samen met het kind of tiener tot het bijwonen van een informatie vergadering die duidelijkheid schept over de voorwaarden, de gevaren van het duiken, en de verwachtingen die Young Divers stelt ten opzichte van de kandidaat jeugdduiker en de ouders.

Nieuwe leden dienen te voldoen aan een aantal eisen, de belangrijksten zijn: de ouders moet toestemming verlenen, het kind of tiener moet medisch geschikt zijn en vlot 50 meter kunnen zwemmen, …

Het eerste jaar van aansluiting is een proefjaar, wanneer de jeugdduiker zich niet houdt aan de reglementen of interne afspraken, roekeloos of ongepast gedrag vertoont kan de afdeling Young Divers eenzijdig het lidmaatschap beëindigen. De statuten KTWV en het huishoudelijk reglement Young Divers is in te zien via de  website

Jeugdduikschool:

De jeugdduikschool Young Divers beschikt over voldoende enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers. die de clubmissie een inhoud geven, en een kader vormen om de continuïteit van de jeugdduikschool te bewaken.  Zij zorgen ervoor dat de huidige en toekomstige leden hun favoriete sport op een kwalitatief goede en betaalbare wijze kunnen blijven beoefenen. Om de jeugdduikers op een recreatieve, maar pedagogisch verantwoorde manier duiklessen te kunnen geven dienen alle instructeurs- en begeleiders jeugdduiken de verplichte opleidingen, bijscholingen en evaluaties te volgen, dit volgens de normen, de waarden en het reglement jeugdduiken van de federatie NELOS.

Deze normen, waarden en reglementen opgesteld door de federatie NELOS omvatten niet alleen de afspraken waar de jeugdduiker zich aan moet houden, maar tevens ook de regelgeving voor de instructeurs en begeleiders.

Young divers organiseert en helpt mee aan verschillende projecten zowel op gemeentelijke, regionaal, federaal en zelfs op Nationaal vlak.

Dank zij de goede samenwerking, de steun van de gemeente en de federatie, het krijgen van subsidies, de deelname aan of inrichten van initiaties en sportkampen, en de talrijke inspanningen die worden geleverd door de ouders, de instructeurs en de begeleiders, zijn we in de mogelijkheid om de afdeling Young Divers financieel in evenwicht te houden, waardoor de lidmaatschapsbijdrage van het jeugdduiken budgetvriendelijk kunnen behouden worden.  Zie ……

Het aanleren van de duiksport:

Onder ‘verzachtende omstandigheden' van temperatuur, zichtbaarheid en beperkte diepte krijgt elke duiker ongeacht zijn leeftijd en kennis de mogelijkheden de duikuitrusting op een correcte manier te gebruiken, de vele gevaren onder en bovenwater te begrijpen, te herkennen en te voorkomen, en bij risicovolle situaties adequaat te reageren en/of in te grijpen.

Young divers beschikken over een duidelijk jeugdbeleid en jeugdsportplan, opgevolgd en uitgevoerd door alle jeugdduikinstructeurs en begeleiders. Gecontroleerd en geëvalueerd door het de klasverantwoordelijke jeugdduikinstructeur, het hoofd van de jeugdduikschool in samenwerking met de NELOS commissie duiken en jeugdduiken.

Sport gerelateerde en sport overschrijdende doelstellingen vullen elkaar aan. Jeugdduiken staat  voor het leren van nieuwe sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor de rest van het leven zoals:  vertrouwen, luisteren, communiceren, begrip en respect voor anderen, maar ook leren omgaan met ongekende situaties en de beheersing van het lichaam, in een 4 dimensionale omgeving (onder - boven - diepte en tijd).

Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod en worden spelenderwijze aangeleerd. Tijdens deze spelsituaties leren de jeugdduikers hun lichaam beheersen (motoriek) in een vreemd milieu en ontdekken ze via aangereikte opgaven nieuwe natuurkundige begrippen.

Ook nevenactiviteiten worden gepland, die de familiale sfeer en de communicatie tussen de ouders, jeugdduikers, begeleiders en instructeurs, versterken, zoals het piratenfeest, het onder- en bovenwaterspel….

Zwembadrainingen

Van september tot juni tijdens de wekelijkse zwembadtraining in het Stedelijk zwembad Sinbad van Sint Niklaas.
Enkel duikers / jeugdduikers in opleiding worden toegelaten tijdens de zwembadtrainingen.

De indeling van de groepen tijdens de zwembadtrainingen gebeurt op basis van het bereikt niveau, en wordt les gegeven in kleine groepen van normaliter 4 jeugdduikers. Deze manier van lesgeven versterkt vooral bij de jongste jeugdduikers de vertrouwensband.

De afdeling Young Divers schenkt veel aandacht aan sociale vaardigheden opgelegd door het nieuwe en vreemd milieu, de gevaren, de verantwoordelijkheid, het respect voor anderen en voor het materiaal en het vertrouwen in elkaar (buddysysteem).

De jeugdduikinstructeur werkt steeds met een vooraf uitgewerkt lesplan opgesteld volgens eigen inspiratie en creativiteit. Hierbij maakt hij of zij gebruik van het opleidingschema  opgesteld volgens de NELOS normen. Dit opleidingschema biedt ondersteuning voor de instructeurs- en begeleiders jeugdduiken bij het opstellen van hun zwembadtrainingen. Tijdens de praktische uitvoering van de les kan hij of zij steeds gebruik maken van het beschikbare en gevarieerde spel- en didactisch materiaal.

Eén zwembad les heeft op zich geen einddoel maar wordt gezien als een onderdeel van een geheel. Zo kan het aanleren van een duikvaardigheid gespreid worden over verschillende zwembadtrainingen wat het recreatief karakter van de opleiding weerspiegeld. De nodige vaardigheden worden nauwlettend opgevolgd, gecontroleerd en geëvalueerd door de instructeur, verantwoordelijk voor de groep en het hoofd van de jeugdduikschool.

Douchen gebeurt onder supervisie van de begeleider met toezicht, en voor het omkleden wordt er enkel gebruik gemaakt van strikt gescheiden kleedcabines  (jongen – meisjes – heren  – dames)

Openwaterduiken

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er wekelijkse openwaterduiken die doorgaan in binnen- en buitenland, en zijn door hun lage moeilijkheidsgraad specifiek geschikt voor het jeugdduiken. Het jeugdduiken gebeurt onder strikte voorwaarden. Niet alleen moet er met aangepast materiaal gedoken worden, maar ook de diepte en de duur worden beperkt in functie van de leeftijd en het behaalde brevet.

Young Divers opteert om de openwaterduiken voor alle jeugdduikers ongeacht hun niveau te laten doorgaan op hetzelfde tijdstip, dit geeft een duidelijke positieve invloed op de groepssfeer, en het contact tussen alle jeugdduikers en hun ouders. Jeugdduikers die aansluiten bij de Young Divers krijgen al het materiaal dat nodig is tijdens het openwaterduiken in bruikleen. Duikpak, BC, duikfles, ontspanner…. ( budgetvriendelijk)

Openwaterduiken worden  uitgevoerd in het buddysysteem waarbij één jeugdduiker en één gekwalificeerde jeugdduikinstructeur of één begeleider jeugdduiken samen duiken. In wel bepaalde situaties worden duiken met meer dan 2 duikers (groep) toegestaan.

De eerste 3duiken (doopduiken) voor het behalen van een jeugdduikbrevet worden begeleid door een gekwalificeerde jeugdduikinstructeur.

Het openwater duiken en stages gaan door in binnen- en buitenland, in meren, ondergelopen steengroeven, rivieren en zeeën

 Brevetten 

De opbouw van de jeugdduikopleiding  -14 jaar bestaat uit het behalen van drie jeugdduikbrevetten.
In volgorde: Bronzen Dolfijn - Zilveren Dolfijn - Gouden Dolfijn.

Daarnaast kunnen jeugdduikers ‘Kwalificatiebrevetten’ behalen vanaf het niveau van Bronzen Dolfijn voor ‘Trimvest – Hulpverlener – Duikploeg – Bioloog – Fotograaf – Archeoloog’ en vanaf het niveau van Zilveren Dolfijn voor ‘Vaartuig 1’ en ‘Vaartuig 2’.

De kwalificaties moeten verplicht behaald worden in open water met uitzondering van ‘hulpverlener’.
Om in aanmerking te komen voor een kwalificatiebrevet moet de jeugdduiker zich goed voelen in het nautisch milieu en eventueel interactief kunnen optreden.

Voor het behalen van een brevet of een kwalificatie wordt de duur van de opleiding, evenals de evaluatie, overgelaten aan de beoordeling van een instructeur jeugdduiken, en berust op het principe van een permanente evaluatie. De zwembadopleiding in het zwembad wordt steeds gevolgd door minimum 3 openwaterduiken.

De behaalde brevetten en kwalificaties worden in een persoonlijk duikboek ingeschreven, de buitenduiken worden ingeschreven in een kindvriendelijk duiklogboek (Federatie NELOS) hierbij worden geen dieptes vermeld dit om competitie tussen de jeugdduikers te vermijden.

Bij de plus 14- jarigen wordt de opleiding verder gezet zoals voorzien door NELOS. Zij kunnen overstappen naar het volwassen duiken, of nog verder te blijven bij de afdeling jeugdduikers.

Binnen de afdeling jeugdduikers kunnen zij maximaal (niet verplicht) het 1* en 2* duikbrevet halen. Deze opleiding wordt gegeven zoals in de afdeling Duikers.

 Ouders

Van de ouders (vrijwilligers) wordt verwacht dat de jeugdduiker regelmatig en tijdig aanwezig is op zowel op de zwembadtrainingen als bij het openwaterduiken.

Ouders /voogd brengen zelf hun kind(eren) naar de zwembadtraining of openwaterduik wat het voordeel biedt dat er onmiddellijk feedback kan gegeven worden aan de ouders maar hebben geen inspraak in de trainingen. Bij problemen kunnen de ouders zich steeds wenden naar de jeugdduik verantwoordelijke of het duikschoolhoofd.

Ouders of voogd helpen bij openwaterduiken mee o.a. bij het aan- en afdoen van het duikmateriaal aan de auto en bij de verplaatsingen van en naar de waterkant.

Ouders kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en worden onder ander ingeschakeld als extra veiligheid bij het openwaterduiken bijvoorbeeld aan en afmeldpunt aan de waterkant.

Eén maal om de 3 jaar gaat er een buitenlandse jeugdduikstage door. De jeugdduiker krijgt hiermee de kans zich op een veilige manier verder te bekwamen in aspecten die in onze wateren (waterplassen of rivieren) niet of nauwelijks mogelijk zijn. Alle jeugdduikers jonger dan 14 jaar dienen tijdens de jeugdduikstage begeleid te worden door minimum één familielid.

De communicatie bij de Young divers verloopt persoonlijk, via mail, telefonisch of via de website http://www.ktwv.be jeugdduiken ( interactief),
Deze website is niet alleen een bron van informatie maar ook een manier van communiceren. De  zwembadtrainingen, de  openwaterduiken en het inschrijven voor het openwaterduiken gebeurt via deze weg